Het begon allemaal met...

Het boek "Omloop van de Slagvelden"

1919- De meest heroïsche wielerwedstrijd ooit

Van Frank Becuwe

What a World we’ve made of it!

What a World we ‘ve made of it! Met deze woorden van Virginia Woolf ontwaakten in de dagen en weken na de wapenstilstand op 11 november 1918 ongetwijfeld zeer veel soldaten gepijnigd uit de nachtmerrie van de Groote Oorlog. Van Nieuwpoort aan de Vlaamse kust tot aan de Frans-Zwitserse grens hadden de groten der aarde hen vier jaar lang wapens in de handen geduwd en “als moordende robotten tegen elkaar opgejaagd”. En “zij hadden het aanvaard, omdat ze daardoor alle oorlogen wilden eindigen. Nu proefden ze echter de bitterheid van die wrede scherts”. Samen hadden zij de moeder van alle moderne oorlogen gebaard. Onmenselijk bleef dan ook het zware kruis dat men hen had doen dragen, pijnlijk de belachelijke doornenkroon van de victorie die men hen in de schedel had gedrukt, terwijl bij de azijn en gal van de naoorlogse dagen niemand opdaagde om zich over hun gemartelde menselijkheid te ontfermen[1]. Hen restte met een gebroken mensenhart enkel de hoop op een betere toekomst, opdat hun zonen niet zouden doden. Pas dan zouden ook de negen miljoen gesneuvelden op de met hun bloed doordrenkte slagvelden aan de IJzer, de Somme, de Aisne, de Marne, en op ontelbare andere plaatsen in vrede rusten.

Rusten doen ze echter nog altijd niet, ook al liggen ze op fraaie militaire begraafplaatsen en werd er tot in het kleinste perifere dorp ter ere van hen een monument opgericht. Nog altijd schreeuwen de duizenden en duizenden bewakers van de slagvelden van de Groote Oorlog vol onmacht en zonder veel gehoor, al lokken ze jaarlijks tienduizenden toeristen, hun afgrijnzen voor zoveel zinloos geweld uit. Nauwelijks twee decennia na de Groote Oorlog zette een tweede wereldbrand de wereld opnieuw in rep en roer. Ditmaal werden maar liefst zevenenveertig miljoen mensen[2] ‘sacrificed to the fallacy that war can end war[3]. En al kreeg de Europese Unie in 2012 de Nobelprijs voor de Vrede, nog altijd kletteren, zij het op veilige afstand van de oude ‘velden van eer’, wapens van westerse makelij.  

De strijd van de ‘trommelaars tegen de oorlog’ is duidelijk nog niet gestreden. Met zijn allen timmeren aan de vrede, zoals Frans Masereel, Emile Verhaeren, Otto Dix, Romain Roland en zoveel anderen dit tijdens de Groote Oorlog hebben voorgedaan, wordt de ultieme missie van de herdenking van deze oorlog. Wie als pelgrim de ingetogen dodenvelden van het Westerfront benadert, hoort dat de tijd de kreten nog niet heeft gesmoord. Duizenden littekens in het landschap vertellen met een hese stem in honderd en één talen een verhaal van verzoening, van ‘nooit meer oorlog’, ‘plus jamais de guerre’, ‘no more war’, ‘nie wieder krieg’, … 

Al in de maanden na de wapenstilstand voerde een pelgrimstocht bekende en onbekende renners, van wie velen met een frontverleden, langs een kronkelende reep grond vol doorbloede slagvelden. Net als de Groote Oorlog werd het een onmogelijke, monstrueuze strijd. De weersomstandigheden waren bar en de wegen nauwelijks berijdbaar[4]. De wederopbouw van de ‘verwoeste gewesten’ was immers nog maar pas begonnen.

Vandaag is de herinnering aan deze legendarische wielerwedstrijd echter volledig vervaagd. Dit unieke verhaal van ‘sport inspired by peace’ verdient nochtans een plaats in ons collectief geheugen. Daarom hoop ik dat u, mijn beste lezer, van 28 april tot 11 mei 1919 mijn ‘compagnon de route’ wordt op de Omloop van de Slagvelden, mijn metgezel die met de ‘coureurs de l’impossible’ ronddwaalt in het door stille regimenten bewaakte oorlogslandschap, mijn kameraad die luistert naar de roep van hun gekwetste ziel, kortom, mijn vriend die beseft dat niets, maar dan ook niets een oorlog vergoelijkt en dat aan zijn vrienden en de vrienden van zijn vrienden voort vertelt.

 

[1] De Backer (1934) 1994: 51-52.

[2] Onder de Duitsers telde men zeven miljoen doden en onder de Geallieerden vierendertig miljoen, terwijl de Holocaust aan zes miljoen mensen het leven kostte.

[3] Tekst op het graf van luitenant A.C. Young op het Tyne Cot Cemetery.

[4] Van Wynendaele 1943: 176.

 

Uit: Frank Becuwe, Omloop van de Slagvelden. 1919. De meest heroïsche wielerwedstrijd ooit, Leuven, Davidsfonds. 2013

 

It all began with ...

The book "omloop van de slagvelden" 1919-de meest heroîsche wielerwedstrijd ooit"

(translated: "Tour of the battlefields" 1919-the most heroic cycling race in history.)

of frank becuwe

What a World we’ve made of it!

What a World we‘ve made of it! With these words of Virginia Woolf, on the 11th of November a lot of soldiers woke up, without doubt, with pain from the nightmare of the big war. From Nieuwpoort on the Flemish coast until the French-Swiss border, for four years, the big men on earth had pushed them weapons in their hands and turned them against each other like murderous robots. And they accepted it, as in that way, they wanted to bring an end to all wars. But now, they were left with the taste of bitterness of that cruel illusion. Together, they gave birth to the mother of all modern wars. Unbearable, was the heavy cross they had to bear from then on, painful, the ridiculous crown of thorns of victory that was pushed into their skull, while in the ashes of days after the war, no-one was in sight to take pity on their tortured humanity. [1]. There was nothing left for those with a broken heart but the hope for a better future, so that their sons would not have to kill. Only then, the nine million fallen men resting on the with blood saturated battlefields of the IJzer, the Somme, de Aisne, de Marne, and the countless other fields will rest in peace.

However, they are still not at rest, even though they are buried on charming burial grounds and monuments celebrating their sacrifice were erected in even smallest outskirt villages. Still, thousands and thousands guardians of the great war's battlefields are powerless, even while attracting yearly tens of thousands of tourists, crying out their revulsion for so much useless violence without being heard. Barely two decennia after the great war, a second world fire caused turmoil all over the world. This time, as much as forty seven million human beings [2] were ‘sacrificed to the fallacy that war can end war. ’ [3] And although the European Union received the Nobel Price for peace in 2012, the weapons of western origin are still rattling, be it from a safe distance from the old ‘fields of honor’.

The battle of the ‘drums against war’ is clearly not over yet. Building on the peace together, as Frans Masereel, Emile Verhaeren, Otto Dix, Romain Roland and many others gave the example to during the big war, becomes the ultimate mission of the remembrance of the war. Who, as pilgrim, approaches the sober battlefields of the western front, hears time has not diminished the cries. Thousands of scars in the landscape tell us with a hoarse voice in one hundred and one tongues the tale of reconcilement, the tales of ‘no more war’, ‘nooit meer oorlog’, plus jamais de guerre, nie wieder krieg, …

Already in the first months after the end of the war, a pilgrimage took place of famous and lesser known cyclists, amongst them a lot with a history on the battlefields, along a twisty path full of with blood penetrated battlefields. Just as the great war, it became an impossible, monstrous race. The weather was harsh and the roads barely rideable[4]. The reconstruction of the ruined provinces had only just begun. 

Today, the memory of this legendary cycling race has completely faded away. Nevertheless, this unique story of ‘sport inspired by peace" deserves a place in our collective memory. That's why I hope that you, my dear reader, become my ‘compagnon de route’ from the 28th of April until the 11th of May 1919 in the Tour of the Battlefields, my partner who, together with the ‘coureurs de l'impossible’, wanders through the by quiet regiments guarded war scenery, my comrade who listens to the cry of their scarred soul. In short, my friend who realizes that nothing, but really nothing justifies a war and that spreads those words to his friends and his friends' friends.

 [1] De Backer (1934) 1994: 51-52.

[2] Amongst the Germans they counted seven million deaths and amongst the Allied forces thirty four milloen, while the Holocaust has taken the life of six million people.

[3] Text on the grave of Luitenant A.C. Young on the Tyne Cot Cemetery.

[4] Van Wynendaele 1943: 176.

 

From: Frank Becuwe, Omloop van de Slagvelden. 1919. De meest heroïsche wielerwedstrijd ooit, Leuven, Davidsfonds. 2013

 

Tout a commencé avec...

LE LIVRE "CIRCUIT DES CHAMPS DE BATAILLE"

1919- la course cycliste la plus héroïque jamais

DE FRANK BECUWE

What a World we’ve made of it!

What a World we’ve made of it! Avec ces mots de Virginia Woolf, dans les jours et les semaines qui ont suivi l'Armistice, le 11 novembre 1918, de nombreux soldats se sont sans doute réveillés tourmentés du cauchemar de la Grande Guerre. De Nieuwpoort, à la côte flamande, jusqu’à la frontière franco-suisse, les grands de la terre leur avaient poussé des armes à la main pendant quatre ans et «se poursuivaient les uns contre les autres comme des robots meurtriers». Et "ils l'avaient accepté, parce que, de ce fait, ils voulaient mettre fin à toutes les guerres. Maintenant, ils ont cependant goûté l'amertume de cette blague cruelle ". Ensemble, ils ont donné naissance à la mère de toutes les guerres modernes. Inhumainement restait la lourde croix qu'on leur avait faite porter, douloureux, la couronne ridicule d'épines de la victoire qui leur a été pressée dans le crâne, tandis que dans « le vinaigre et la bile » des jours d'après-guerre personne ne semblait prendre soin de leur humanité torturée [1]. Ils avaient seulement l'espoir d'un avenir meilleur avec un cœur humain brisé, afin que leurs fils ne puissent pas tuer. Ce n'est qu'alors que les neuf millions de personnes tuées sur les champs de bataille imprégnés de leur sang sur l'Yser, la Somme, l'Aisne, la Marne, et dans d'innombrables autres endroits reposeront en paix.

Cependant, ils ne se reposent toujours pas, même s'ils sont couchés dans de beaux cimetières militaires et qu'un mémorial a été érigé en leur honneur au plus petit village périphérique. Les milliers et les milliers de gardes des champs de bataille de la Grande Guerre crient toujours avec impuissance et sans beaucoup d'audience, bien qu'ils attirent des dizaines de milliers de touristes chaque année, leur horreur pour tant de violence insensée. À peine deux décennies après la Grande Guerre, un deuxième feu mondial a de nouveau bouleversé le monde. Cette fois, pas moins de quarante-sept millions de personnes ont été [2] ‘sacrificed to the fallacy that war can end war’[3]. Et même si l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix en 2012, encore claquent, bien que loin des anciens «champs d'honneur», des armes de fabrication occidentale.
La bataille des «batteurs contre la guerre» n'a clairement pas encore été menée. Travailler tous ensemble à la paix, tels que Frans Masereel, Emile Verhaeren, Otto Dix, Romain Roland et tant d'autres au cours de la Grande Guerre l’ont fait, cela devient la mission ultime de la commémoration de cette guerre. Qui s'approche des sobre champs de mort du Front de l'Ouest en tant que pèlerin, entend que le temps n’a toujours pas étouffé les cris. Des milliers de cicatrices dans le paysage racontent avec une voix rauque une histoire de réconciliation dans cent et une langues de ‘nooit meer oorlog’, ‘plus jamais de guerre’, ‘no more war’, ‘nie wieder krieg’, … 
Déjà dans les mois qui ont suivi l'armistice, un pèlerinage a conduit des cyclistes célèbres et inconnus, dont beaucoup avec un passé de front, le long d'une bande sinueuse de terre pleine de champs de bataille ensanglantés. Tout comme la Grande Guerre, c'est devenu une bataille impossible et monstrueuse. Les conditions météorologiques étaient bar et les routes à peine praticables [4]. Après tout, la reconstruction des «régions dévastées» venait de commencer.


Aujourd'hui, toutefois, le souvenir de cette course cycliste légendaire a complètement disparu. Cette histoire unique du »sport inspired by peace » mérite cependant une place dans notre mémoire collective. C'est pourquoi j'espère que vous, mon cher lecteur, serez mon compagnon de route du 28 avril au 11 mai 1919 au Circuit des champs de bataille, mon compagnon qui erre avec les «coureurs de l'impossible» dans le paysage de guerre gardé par des régiments silencieux. mon camarade écoutant l'appel de leur âme blessée, bref, mon ami qui se rend compte que rien, mais aussi rien, tolère une guerre et le raconte à ses amis et les amis de ses amis.

[1] De Backer (1934) 1994: 51-52.
[2] Parmi les Allemands, il y avait sept millions de morts et trente-quatre millions parmi les Alliés, alors que l'Holocauste a coûté la vie à six millions de personnes.
[3] Texte sur la tombe du lieutenant A.C. Young au cimetière de Tyne Cot
[4] Van Wynendaele 1943: 176. 
De: Frank Becuwe, Omloop van de Slagvelden. 1919. De meest heroïsche wielerwedstrijd ooit, Leuven, Davidsfonds. 2013

 

ES BEGANN ALLES MIT …

DEM BUCH „UMRUNDUNG DER SCHLACHTFELDER”

1919 – DER GRÖßTE HEROÏSCHE FAHRADWETTSTREIT JEMALS

VON FRANK BECUWE

What a World we’ve made of it!

What a World we’ve made of it! What a World we’ve made of it! Mit diesen Worten von Virginia Wolf erwachten in den Tagen und Wochen nach dem Waffenstillstand am 11 November 1918 unzweifelhaft sehr viele Soldaten, gepeinigt von Schmerzen, aus dem Alptraum vom großen Krieg. Von Nieuwpoort an der belgischen Küste bis an die französisch/schweizerische Grenze hatten die Großen der Erde ihnen vier Jahre lang Waffen in die Hände gedrückt und „als mörderische Roboter“ gegeneinander aufgestachelt. Und sie hatten es hingenommen, weil sie dadurch alle Kriege beenden wollten. Nun schmeckten sie die Bitterkeit dieses grausamen Scherzes“. Zusammen hatten sie „die Mutter“ aller modernen Kriege geboren. Unmenschlich blieb dann auch das schwere Kreuz, das man ihnen aufgetragen hatte zu tragen. Schmerzvoll die lächerliche Dornenkrone des Sieges, die man ihnen auf den Kopf gesetzt hatte, während bei „Essig und Galle“ der Nachkriegszeit sich niemand aufbäumte, um sich über ihre gefolterte Menschlichkeit zu sorgen (1). Ihnen blieb mit gebrochenen Herzen nur die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf das ihre Söhne nicht töten würden. Erst dann würden die neun Millionen Gefallenen auf den mit ihrem Blut getränkten Schlachtfeldern an der Yzer, Somme, Aisne, Marne, und auf den anderen unzähligen Plätzen in Frieden ruhen. 

Ruhen tun sie noch immer nicht, auch wenn sie auf gepflegten Militärfriedhöfen liegen und in den kleinsten abgelegenen Dörfern zu ihren Ehren ein Monument erstellt wurde. Noch immer schreien die abertausenden Wächter der Schlachtfelder des großen Krieges voller Ohnmacht und ohne viel Gehör, auch wenn jährlich zehntausende Touristen angelockt werden, über soviel unnötige Gewalt. Kaum zwei Jahrzehnte nach dem großen Krieg versetzte ein zweiter Weltbrand die Welt aufs Neue in Aufruhr. Diesmal wurden zumindest siebenundvierzig Millionen Menschen (2) „sacrificed to the fallacy that war can end war (3). Auch wenn die Europäische Union im Jahr 2012 den Nobelpreis für Frieden bekam, klappern immer noch , und sei es auf sicherem Abstand zu den alten Ehrenfeldern, Waffen aus westlicher Produktion. 

Der Streit der „Trommler gegen den Krieg“ ist deutlich noch nicht ausgetragen. Gemeinsam an dem Weg für Frieden zu arbeiten, wie Frans Masereel, Emile Verhaeren, Otto Dix, Romain Rolland und so viele andere es während des großen Krieges getan haben, wird die ultimative Mission des Jahrestages dieses Krieges sein. Wer sich als Pilger den anspruchslosen Schlachtfeldern der Westfront nähert, hört das die Zeit der Schreie der Toten noch immer nicht verklungen ist. Tausende Narben in der Landschaft erzählen mit heiserer Stimme in hundert und einer Sprache die Geschichten von Versöhnung, von ‘nooit meer oorlog’, ‘plus jamais de guerre’, ‘no more war’, ‘nie wieder Krieg’, … 

Schon in den Monaten nach den Waffenstillstand führte ein Pilgerzug von bekannten und unbekannten Radfahrern, von denen viele das Frontleben miterlebt hatten, entlang eines kurvenreichen Streifens Land voller blutgetränkter Schlachtfelder. So wie im großen Krieg war es ein unmöglicher monströser Kampf. Die Wetterumstände waren sehr schlecht und die Wege kaum befahrbar (4). Der Wiederaufbau der verwüsteten Regionen hatte gerade erst begonnen. 

Heute ist die Erinnerung an diesen legendären Radfahrwettstreit fast völlig verblasst. Diese einzigartige Erzählung von „sport inspired by peace“ verdient jedoch einen Platz in unserer gemeinsamen Erinnerung. Darum hoffe ich, dass Sie lieber Leser, vom 28 April bis 11 Mai 1919 mein „compagnon de route“ werden auf der Umrundung der Schlachtfelder, mein Begleiter der mit den „coureurs de l’impossible“ rund wandert in der durch die stillen Regimente bewachten Kriegslandschaft, mein Kamerad, der die Rufe der verwundeten Seelen hört. Kurzum, mein Freund, der erkennt, dass nichts, aber auch gar nichts einen Krieg rechtfertigt und das an seine Freunde und die Freunde seiner Freunde weiter erzählt. 

(1)    De Backer (1934) 1994: 51-52.
(2)    Unter den Deutschen zählte man sieben Millionen Tote, und unter den Alliierten vierunddreißig Millionen, während der Holocaust ungefähr sechs Millionen Menschen das Leben gekostet hat.
(3)    Text auf dem Grab von Leutnant A.C. Young auf Tyne Cot Cemetery
(4)    Van Wynendaele 1943: 176

Von Frank Becuwe, „Omloop van de Slagvelden. 1919. De meest heroïsche wielerwedstrijd ooit, Leuven, Davidsfonds, 2013
 

 

 

En nu...    And now...    Et maintenant...    Und jetzt... 

afzien.jpg

Omloop van de Slagvelden - anno 2019.

 De "Omloop van de Slagvelden" was de meest heroïsche wielerwedstrijd ooit die, slechts eenmaal in april - mei 1919, over een afstand van 1985 kilometer werd gereden.
Het was een ode aan de "glorierijke episodes" uit de voorbije oorlog en aan de vele soldaten die voor de overwinning hadden gestreden.
De overwinning, eindelijk vrede, werd gevierd.
In het kader van de "Vredesfeesten" in Oosteeklo past het om de "Omloop van de Slagvelden" onder de aandacht te brengen en hem na honderd jaar voor de eerste maal opnieuw te rijden.

Wij willen er geen koers van maken maar een herdenkings- en belevingsrit in het teken van de overwinning, die "vrede" is.
 

De afstand van de "Omloop van de Slagvelden" in 2019 wordt, door aanpassingen aan het wegennet, 2098 kilometer.
 

We kozen Oosteeklo als start- en aankomstplaats om volgende redenen:

-  Oosteeklo ligt in het werkingsgebied van de Heemkundige kring en de Orde van de Smoutpot

-  het ligt op amper 9 kilometer van het originele traject

-  onder de deelnemers die van start gingen, waren ook twee Meetjeslanders:
  Henri Dejaegher uit Zomergem en Pierre Vandevelde uit Lovendegem

-  de aankomst van de "Omloop van de Slagvelden" in Oosteeklo is het begin van
de "Vredesfeesten" die op zaterdag 31 augustus en zondag 01 september 2019 worden verdergezet.
 

Wij willen starten met minimum 87 deelnemers, zoals in 1919, die het ganse traject willen uitrijden.
Motivatie en een goede conditie zijn de voorwaarden om deze "Omloop van de Slagvelden" tot een goed einde te brengen.

 

Tour of the battlefields - IN The year 2019

The "Tour of the battlefields" was the most heroic cycling race in history, which only took place once, in April 1919, covering a distance of 1985 kilometers.
It was an ode to the "glorious episodes" from the past war and to the many soldiers who fought for victory.
It celebrated the victory, bearing long awaited peace.
In light of the "Peace celebrations", it's only fitting to bring the "Tour of the Battlefields", over a distance of 1985 km, to the attention en ride it again for the first time after hundred years.

We don't wish to make a race out of the event, but a memorial and experience tour in the spirit of the victory, that resembles the achieved peace.

The distance of the "Tour of the battlefields" in 2019 will cover 2098 kilometers, as a result of the change in the road network.

As start and finish, we chose Oosteeklo, and this for following reasons.

- Oosteeklo is the region where our local history societies are active.

- It's situated merely 9 km from the original trajectory.

- Amongst the 87 original participants, there were two people from the "Meetjesland" region, Henri Dejaegher (Zomergem) and Pierre Vandevelde (Lovendegem)

- The arrival of the "Tour of the Battlefields" in Oosteeklo is the start of the "Peace celebrations" that will continue on Saturday and Sunday.

We want to start with at least 87 nparticipants, as in 1919, who are willing to complete the whole trajectory.
Motivation and being in good shape are required to be able to finish this "Tour of the Battlefields".

 

CIRCUIT DES CHAMPS DE BATAILLE - ANNO 2019

Le « Circuit des Champs de Bataille » était la course cycliste la plus héroïque qui ait jamais eu lieu. Elle s'est déroulée, quoique seulement une fois, d'avril à mai 1919 sur une distance de 1985 km. Le Circuit était une hymne à tous les « épisodes glorieux» que la guerre désormais achevée a connus et aux nombreux soldats qui se sont battus pour la victoire.

C'était une fête pour la victoire, pour la paix qui était finalement arrivée.

Dans le cadre des « Fêtes de la paix » il est donc intéressant de porter à l'attention du grand public le « Circuit des Champs de Bataille » et, d’une distance de 1985 km, de le compléter une fois de plus après cent ans.

Nous ne voudrions pas organiser une véritable compétition, mais plutôt un parcours dédié à la commémoration et à l'expérience de la victoire, qui a permis de signer la paix.

La distance du « Circuit des Champs de Bataille » en 2019 sera, vu des adaptations au réseau routier, 2098 kilomètres.

Nous avons choisi comme point de départ et d'arrivée Oosteeklo pour les raisons suivantes :

- Oosteeklo se situe dans la région où la société d'histoire locale et « de Orde van de Smoutpot » déploient ses principales activités.

- Le village se trouve à 9 km seulement du trajet original.

- Parmi les participants qui ont démarré, on compte d'ailleurs deux habitants de la région de « Meetjesland »: Henri Dejaegher (Zomergem) et Pierre Vandevelde (Lovendegem).

- L’Arrivée du « Circuit des Champs de Bataille à Oosteeklo annonce le début des « Fêtes de la paix » qui auront lieu le samedi 31 août et le dimanche 01 septembre 2019.

Nous voulons démarrer avec au moins 87 participants, comme en 1919, qui veulent pédaler le trajet entier. Les conditions qui permettent de compléter avec succès ce « Circuit des Champs de Bataille » sont une grande motivation et une bonne condition physique.

 

UMRUNDUNG DER SCHLACHTFELDER - ANNO 2019

Die „Rundfahrt um die Schlachtfelder'“ war der größte heroische Radlerwettstreit überhaupt, der nur einmal, im April/Mai 1919, über eine Entfernung von 1985 km gefahren wurde.

Es war eine Ode an die „glorreichen Episoden“ aus dem vergangenen Krieg und an die vielen Soldaten, die für den Sieg gekämpft hatten.

Der Sieg und endlich der Frieden wurde gefeiert.

Im Zusammenhang mit den „Friedensfesten“ in 0osteeklo passt es, die „Umfahrung der Schlachtfelder“ in Erinnerung zu rufen und nach hundert Jahren das erste mal zu wiederholen.

Wir wollen kein Wettrennen veranstalten sondern eine Gedenk- und Erlebnisfahrt in Gedenken an den Sieg, der Frieden ist.

Die Entfernung der „Rundfahrt um die Schlachtfelder'“ in 2019 wird, durch Änderungen am Straßennetz, 2098 Kilometer.

Wir haben Oosteeklo aus folgenden Gründen als Start- und Ankunftsziel ausgewählt

- Oosteeklo liegt im Arbeitsbereich des heimatkundlichen Kreises und „de Orde van de Smoutpot“.

- Es liegt nur ca. 9 km von der Originalstrecke entfernt.

- Unter den Teilnehmern die starteten waren auch zwei „Meetjeslanders“: Henri Dejaegher (Zomergem) und Pierre Vandevelde (Lovendegem)

-  Die Ankunft der „Rundfahrt der Schlachtgelder“ in Oosteeklo ist der Beginn der „Friedensfeste“ die Samstag 31 August  und Sonntag 01 September 2019 weiter gehen.

Wir wollen starten mit Minimum 87 Teilnehmer, wie im Jahre 1919, die die ganze Strecke radeln wollen. Motivation und eine gute Kondition sind Grundvoraussetzungen, um dieser „Rundfahrt der Schlachtfelder“ mit Erfolg zu beenden.